لیزینگ ایرانیان در بورس :

سرمايه و سهامداران شركت ليزينگ ايرانيان

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 1 میلیون ريال (شامل تعداد 1.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ريال) بوده که طی چند مرحله به شرح مندرج در ذیل به مبلغ 1.630 میلیارد ريال (شامل تعداد 1.630.000.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ريال) افزایش یافته است. سهامداران عمده شرکت لیزینگ ایرانیان در تاریخ 1401/02/28 به شرح جدول ذیل می باشند:

مبالغ به میلیون ریال
ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد
1 شرکت ایران خودرو 560,819,925 34.4
2 شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو 194,651,865 11.9
3 سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 874,528,210 53.7
مجموع: 1,630,000,000 100

برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا سربرگ سهامداران مراجعه نمائید.