الزام ارائه شماره شبا جهت واریز سود سهام برای کلیه سهامداران شرکت لیزینگ ایرانیان:

 به اطلاع کلیه سهامداران گرامی این شرکت می رساند با توجه به اینکه جهت واریز سود سهام، ارائه شماره شبا به بانک ضروری می باشد لذا از کلیه سهامداران درخواست می گردد با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.icleasing.ir  در قسمت پرتال سهامداران اطلاعات هویتی و حساب خود را تکمیل نموده و از ثبت نهایی اطمینان حاصل نمایند. بدیهی است اشخاصی که اطلاعات حسابشان ناقص باشد، واریز سود سهام به حساب آن اشخاص امکان پذیر نمی باشد.

تاریخ خبر : 1400/05/16