صدور انواع معرفي معرفي نامه ها :

شركت ليزينگ ايرانيان در راستاي ارائه خدمات شايسته به مشتريان نسبت به صدور انواع معرفي نامه هاي مورد نياز متقاضيان به شرح مندرج در جدول ذيل اقدام مي نمايد:

شرايط دريافت معرفي نامه

متقاضيان محترم جهت دريافت معرفي نامه بايد فاقد اقساط معوق و يا جرايم ديركرد باشند.

حوه ارائه معرفي نامه (حضوري و غيرحضوري)
 • در صورت وجود شرايط لازم معرفي نامه ها به صورت حضوري صادر و تحويل متقاضيان محترم مي گردد
 • در صورتيكه امكان مراجعه حضوري به ليزينگ ايرانيان را نداشته باشيد و اقساط معوق و جرايم ديركرد شما نيز صفر باشد، مي توانيد از طريق همين سايت درخواست دريافت معرفي نامه مورد نظر خود را تكميل و ارسال نمائيد. ليزينگ ايرانيان پس از انجام بررسي هاي لازم معرفي نامه لازمه را صادر و براي شما ارسال مي نمايد
 • انواع معرفی نامه ها
  • معرفي نامه درخواست جايگزيني بيمه حوادث به نام راننده جديد
  • معرفي نامه مبني بر قابل نقل و انتقال بودن خودرو به درخواست دفترخانه ها
  • معرفي نامه مبني بر ابطال بيمه معرفي نامه به دليل تکرار در صدور
  • معرفي نامه اعلام تسويه حساب اجاره به شرط تمليک
  • معرفي نامه درخواست انتقال پرونده خسارت مشتري به شرکت بيمه گر
  • معرفي نامه شرح کامل شرايط خودرو، تعداد اقساط و ...
  • معرفي نامه فك رهن فروش تناوبي
  • معرفي نامه بيمه سبز
  • معرفي نامه مبني بر تغيير کاربري از شخصي به تاکسي
  • معرفي نامه مبني بر درخواست صدور بيمه بدنه سبز
  • معرفي نامه مبني بر تغيير کاربري در خودروهاي ليزينگ
  • معرفي نامه مبني بر ارائه فرم مجوز طرح ترافيک به متقاضيان
  • معرفي نامه مبني بر اعتراض به مبلغ خلافي
  • معرفي نامه جهت پرداخت ديون متقاضيان به حساب ليزينگ ايرانيان(از طريق بيمه عمر مانده بدهکار)
  • معرفي نامه براي متقاضي جهت انجام امور مربوط به تعويض اتاق يا رنگ خودرو
  • معرفي نامه مبني بر ترخيص خودرو
  • معرفي نامه مبني بر صدور چک خسارت مشتري به نام شرکت ليزينگ ايرانيان
  • معرفي نامه مبني بر تغيير کاربري و تعويض کارت خودرو
  • معرفي نامه مبني بر صدور چک خسارت به نام مشتري ليزينگ
  • معرفي نامه مبني بر پيگيري امور مربوط به کارت سوخت
  • معرفي نامه مبني بر اصلاح سيستم راهور ناجا جهت فک پلاک (طرح فروش چکي)