نقل و انتقالات :

اهم خدمات شركت ليزينگ ايرانيان در اين راستا به شرح ذيل مي باشد:

انتقال خودرو به نام مستاجر ليزينگ ايرانيان

مشتريان پس از تسويه حساب نهايي بايد نسبت به انتقال قطعي سند به نام خود مبادرت ورزند و حضور مستاجر و يا وكيل قانوني وي جهت انتقال سند الزامي مي باشد. مدارك مورد نياز اصل سند و شناسنامه خودرو (در خصوص قراردادهاي اجاره به شرط تمليك نزد ليزينگ ايرانيان مي باشد)

 • اصل بيمه نامه شخص ثالث
 • عدم خلافي خودرو
 • معاينه فني براي خودروهاي مدل دو سال پايين تر
 • عوارض شهرداري
 • كارت ملي و كارت پايان خدمت
 • بيمه نامه بدنه (در خصوص خودروهاي اجاره به شرط تمليك)
 • 1 پس از انجام تسويه حساب، فرم درخواست انتقال سند را تكميل و به كارشناسان مربوطه تحويل نمائيد.
 • 2 ليزينگ ايرانيان كليه مراحل مربوط به آماده سازي مدارك خودروي شما را انجام داده و حداكثر ظرف مدت 15 روز كاري با شما تماس حاصل مي نمايد.
 • 3 پس از تماس ليزينگ، بابت انجام ساير مراحل در اسرع وقت به شركت مراجعه نمائيد.
نقل و انتقال خودروهاي تصادفي، سرقتي و يا داراي ايراد ذاتي

از آنجا كه شركت ليزينگ ايرانيان مسئوليتي در خصوص كيفيت خودروهاي تحويلي بر عهده ندارد، لذا چنانچه مستاجر /خريدار شكايتي دال بر نقص فني خودرو داشته باشد مي تواند از طريق :

 • ارائه دادخواست به دادگستري
 • مراجعه به توليد كننده خودرو

اقدام نمايد. بديهي است ليزينگ ايرانيان پس از دريافت مدارك مثبته در اين خصوص نسبت به نقل و انتقال خودروي داراي نقص فني با خودروي جايگزين اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد.

در خصوص خودروهاي تصادفي و يا سرقتي نيز مشتريان پس از انجام امور بيمه اي مستدعي است جهت انجام امور نقل و انتقال خودرو (از طريق شركت بيمه گر و يا امداد خودرو ايران) به شركت ليزينگ ايرانيان مراجعه نمايند.

مدارک لازم که در هنگام خسارت/ سرقت باید توسط مستاجر ارائه شود شامل:

 • 1 معرفی نامه شركت بيمه گر / امداد خودرو
 • 2 نامه تائیدیه اداره آگاهی(در صورت سرقت اتومبیل)
 • 3 گزارش و کروکی کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی (در صورت خسارت وارده به اتومبیل)
 • 4 نامه استعلام از مرکز شماره گذاری
خروج خودرو از كشور

مشترياني كه خواهان خروج خودرو از كشور مي باشند مستدعي است جهت انجام امور مربوطه؛ ارائه تضامين لازم و دريافت معرفي نامه هاي مربوطه به شركت ليزينگ ايرانيان مراجعه نمايند.

تغيير كاربري خودرو

مشتريان محترم قبل از تغيير كاربري خودرو مستدعي است جهت انجام امور مربوطه و دريافت معرفي نامه هاي لازم به شركت ليزينگ ايرانيان مراجعه نمايند.