شرایط انعقاد قرارداد :

 • متقاضيان محترم مستدعي است قبل از تهيه مدارك ذيل نسبت به وجود شرايط پذيرش در ليزينگ ايرانيان اطمينان حاصل نمايند.
 • براي كسب اطمينان از پذيرش پرونده "اجاره به شرط تمليك" مستدعي است با شماره 6 - 44009512 021 ، واحد بازاريابي و فروش تماس حاصل نمايند.
 • بديهي است جمع آوري مدارك ذيل توسط متقاضيان در شرايطي كه ليزينگ ايرانيان شرايط پذيرش را نداشته باشد، مسئوليتي جهت پذيرش براي ليزينگ ايرانيان ايجاد نمي نمايد.
 • متقاضي استفاده از تسهيلات جهت خريد خودرو بايد متناسب با شرايط خود نسبت به تهيه و ارائه مدارك به شرح ذيل اقدام نمايند:
 • مدارك مورد نياز :
  1. كپي شناسنامه تمام صفحات براي متقاضي / ضامن ( در صورت دارا بودن ضامن )
  2. كپي كارت ملی متقاضي پشت و رو متقاضي / ضامن ( در صورت دارا بودن ضامن )
  3. پرينت حساب ۳۰ گردش آخر حساب صادر كننده چك اقساط
  4. كپي گواهينامه متقاضي
  5. قبض تلفن متقاضي / ضامن ( در صورت دارا بودن ضامن )
  6. گواهي امضاء متقاضي و ضامن ( در صورت دارا بودن ضامن )
  7. وكالت نامه فك پلاك (طبق متن نمونه در فرمهاي مورد نياز) ( فقط براي متقاضي
  8. پركردن كليه فرمها در شركت ليزينگ ( چون امضاءها و فرمها بصورت الكترونيكي اخذ ميگردد لذا ثبت نام بايستي بصورت حضوري در شركت ليزينگ انجام پذيرد )

* لازم به ذكر است شرايط فوق در حال حاضر اجرائي است چنانچه تغييري در روش پذيرش ايجادگردد شرايط فوق نيز تغيير پيدا مي كند

نكته در خصوص قبض تلفن:

كدپستي و آدرس قبض با كد پستي و آدرس داده شده در فرمها بايستي مطابقت داشته باشد