پست الکترونیکی مدیران :

مدیر بازاریابی: ابراهیم آزادی azadi[at]icleasing.ir
مدیر مالی : مهدی درویش darvish[at]icleasing.ir
مدیر حقوقی و وصول مطالبات : مجید قورچی بیگی beigi[at]icleasing.ir
مدیریت حسابرسی داخلی : محسن قربانی زاده ghorbanizadeh[at]icleasing.ir
مدیریت امور سهام و گزارشات : رضا سعیدی rsaeidi[at]icleasing.ir
مدیریت حسابداری لیزینگ : فرشید کاظمی kazemi[at]icleasing.ir
مدیر توسعه سیستم ها و فنآوری اطلاعات : محمدرضا باقرزاده bagherzadeh[at]icleasing.ir
مدیر اداری و منابع انسانی : محمد صفاخواه safakhah[at]icleasing.ir