پست الکترونیکی مدیران :

مدیر بازاریابی و فروش: ابراهیم آزادی azadi[at]icleasing.ir
سرپرست مدیریت مالی : فرشید کاظمی kazemi[at]icleasing.ir
مدیر حقوقی و وصول مطالبات : مجید قورچی بیگی beigi[at]icleasing.ir
مدیر حسابرسی داخلی : محسن قربانی زاده ghorbanizadeh[at]icleasing.ir
مدیر امور سهام و گزارشات : رضا سعیدی rsaeidi[at]icleasing.ir
مدیر حسابداری لیزینگ : فرشید کاظمی kazemi[at]icleasing.ir
مدیر اداری و منابع انسانی : محمد صفاخواه safakhah[at]icleasing.ir