پست الکترونیکی مدیران :

مدیر توسعه منابع انسانی : امیرفرهنگ فلاح falah[at]icleasing.ir
مدیر مالی و اقتصادی : فرشید کاظمی kazemi[at]icleasing.ir
مدیر تأمین منابع مالی و خزانه داری / مدیر بازاریابی و فروش : محسن قربانی زاده ghorbanizadeh[at]icleasing.ir
مدیر توسعه سیستم ها و فنآوری اطلاعات : مهدی دوست محمدی dmohammadi[at]icleasing.ir