پست الکترونیکی مدیران :

معاونت پشتیبانی و توسعه سیستم ها : علی بیک محمد دلیوند delivand[at]icleasing.ir
مدیر بازاریابی: ابراهیم آزادی azadi[at]icleasing.ir
مدیریت مالی : مهدی درویش darvish[at]icleasing.ir
مدیریت امور سهام و گزارشات : رضا سعیدی rsaeidi[at]icleasing.ir
مدیریت حسابرسی داخلی : محسن قربانی زاده ghorbanizadeh[at]icleasing.ir
مدیریت توسعه سیستم ها و فنآوری اطلاعات : آرزو عزیزی azizi[at]icleasing.ir
مدیریت حسابداری لیزینگ : فرشید کاظمی kazemi[at]icleasing.ir
مدیریت وصول مطالبات : مریم مصطفوی mostafavi[at]icleasing.ir