تماس با کارشناسان شرکت لیزینگ ایرانیان :

تلفن گویای شرکت: 6 - 44009512 021
نام و نام خانوادگی کارشناسان واحد شماره داخلی
آقای جواد قاسمی تسویه حساب 118
آقای علی احمدی تسویه حساب 120
خانم احمدی سهام 315
خانم محمدپور سهام 313
آقای علی گلچین فروش و بازاریابی 133
آقای مجید محمودی فروش و بازاریابی 135
آقای ایرج صراف مالی و اقتصادی 119
خانم زهرا کمالو وصول مطالبات 137
آقای محمدصادق حسنی وصول مطالبات 142
آقای امید نادری وصول مطالبات 136
آقای محمود کرامتی وصول مطالبات 143
آقای صادق ارجمند وصول مطالبات 144
آقای امیرحسین رحیمی وصول مطالبات 146
آقای علیرضا رعیت وصول مطالبات 141
آقای پرویز حیدری وصول مطالبات 145