آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سالیانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایرانیان:

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان

به شماره ثبت 192064 و شناسه ملی 10102340228

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم  شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی  آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت ،که درساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 درمحل: تهران ، جنب درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک، سالن مولوی برگزار می گردد ،حضور بهم رسانید. سهامداران محترم حقيقي با ارائه اصل مدارک رسمي شناسائي و نمايندگان قانوني آنان با ارائه اصل مدارک شناسائي و وکالتنامه و يا ساير مدارک رسمي مرتبط و نمايندگان محترم سهامداران حقوقي با ارائه اصل مدارک شناسائي و معرفي نامه معتبر ممهور به امضاء مجاز و مهر سهامدار حقوقي ذيربط بانضمام اصل برگ سهام مي توانند نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام از ساعت 9 صبح در محل برگزاری مجمع اقدام فرمايند. سهامداران می توانند از طريق پرتال شرکت به آدرس https://www.icleasing.ir  به صورت آنلاین  برگزاری مجمع را دنبال کنند .

ب- دستور جلسه

  • تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته
  • تصمیم گیری در خصوص مصوبه قبلی افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

 

 هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام )

تاریخ خبر : 1402/09/28