آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایرانیان:

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

شرکت لیزینگ ایرانیان ( سهامی عام )

به شماره ثبت 192064 و شناسه ملی 10102340228

الف ) زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام این شرکت، که ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1402/02/30 در محل: تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک سالن هگمتانه برگزار می گردد. حضور بهم رسانید. سهامداران محترم حقیقی با ارائه اصل مدارک رسمی شناسائی و نمایندگان قانونی آنان با ارائه اصل مدارک شناسائی و وکالتنامه و یا سایر مدارک رسمی مرتبط و نمایندگان محترم سهامداران حقوقی با ارائه اصل مدارک شناسائی و معرفی نامه معتبر ممهور به امضای مجاز و مهر سهامدار حقوقی ذیربط به انضمام اصل برگ سهام می توانند نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از ساعت 8 صبح در محل برگزاری مجمع اقدام فرمایند.

ب- دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 و برنامه های آتی شرکت

2- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریانات نقدی و یادداشت های توضیحی پیوست برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

4- اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص و زمان بندی تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

5- تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت

6- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان

7- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

8- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1402/12/29

9- تعیین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به 1402/12/29

10- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

11- انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات ماخوذه در اداره ثبت شرکت ها

12- سایر موراد در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه

 

هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان ( سهامی عام )

تاریخ خبر : 1402/02/18