اهداف کلان سازمانی:

  • افزایش میزان سود آوری
  • جذب منابع مالی ارزان قیمت
  • ارتقاء سطح رضایت مشتریان
  • ارتقاء سطح رضایت کارکنان و افزایش مشارکت ایشان در تصمیم سازی سازمانی
  • بهبود جایگاه شرکت در بین شرکتهای بورسی