ماموریت و چشم انداز:

ماموریت سازمان :

تمام توان خود را به کار گرفته ایم تا پرچم دار تامین منابع مالی مورد نیاز ایرانیان در سریع ترین زمان ممکن باشیم. در این راه فناوری را به گونه ای به خدمت گرفته ایم تا با مشارکت همدلانه و آینده ساز، این مهم را محقق نماییم.

چشم انداز :

می خواهیم جایگاهمان را در صنعت لیزینگ به گونه ای تثبیت نمائیم که همواره

انتخاب اول ایرانیان

باشیم