اعضاء هیئت مدیره:

علی اصغر سرائی نیا

رئیس هیأت مدیره

محمود رباب اسمعیلی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی حقیقی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

محمدعلی بابازاده

عضو موظف هیأت مدیره

حمید محمودی

عضو غیرموظف هیأت مدیره